Dokumentation: De 29 rettigheder

Slettet Bruger,

17/08/2007

Velfærdsrettigheder på daginstitutionsområdet:
? Max. 3 børn pr. voksen i vuggestuerne
? Max. 6 børn pr. voksen i børnehaverne
? Max. 3 børn pr. voksen i dagplejen
? Gratis, sund mad i alle vuggestuer og børnehaver
? Pasningsgaranti uden lukkedage i egen institution - undtagen når formålet er pædagogisk udvikling
? Ret til pasning af pædagogisk uddannet personale. Mindst 80 pct. af personalet i daginstitutionerne skal være pædagogisk uddannede
? Mindst 4 kvadratmeter gulvareal pr. barn i daginstitutionerne

Velfærdsrettigheder på folkeskoleområdet:
? Max. 24 elever i klasserne
? Tilbud om lektiehjælp efter skole
? Ret til målrettet støtte til elever, som ikke kan læse ved udgangen af 1. klasse
? Ret til sund og billig mad på alle skoler
? Ret til egnet tilbud inden 3 måneder for elever med behov for specialundervisning
? Ret til sikre, sunde og stimulerende ude- og indearealer på skolerne

Velfærdsrettigheder på sundhedsområdet:
? Ret til omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme, f.eks. kræft
? Ret til enestue for døende
? Ret til en seng på en stue ved indlæggelse - senge på gange og i baderum er uacceptable
? Ret til genoptræning indenfor en uge efter udskrivning fra hospital
? Ventetid ved telefonisk henvendelse til vagtlæge må ikke overstige 5 minutter
? Ventetid til konsultation hos vagtlæge må maksimalt vare en time
? Hjemmebesøg fra vagtlæge skal aflægges senest indenfor 3 timer.
Akutte tilfælde skal naturligvis håndteres langt hurtigere
? Ret til årligt sundhedstjek for alle danskere

Velfærdsrettigheder på ældreområdet:
? Ret til en daglig tur i frisk luft for plejekrævende ældre
? Ret til et bad om dagen for plejekrævende ældre
? Ret til rengøring mindst 1 gang om ugen til visiterede brugere i hjemmeplejen
? Ret til pleje og omsorg af ét plejeteam bestående af én fast kontaktperson og
max. 4 forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen i dagtimerne
? Ret til at visiteret genoptræning leveres inden for en uge, og gængse hjælpemidler leveres inden for 2 dage

Kilde: Socialdemokraterne: Velfærd - de næste skridt

Kilde: