Åbent brev: Lad ikke socialisterne destruere værdi med aktiebeskatningsafgiften

Til: Margrethe Vestager, margrethe

Kasper P. Kepp,

18/09/2011

Til: Margrethe Vestager, [email protected]

Gruppeformand for Det Radikale Venstre (Brevet er også sendt til 180grader)

Kære Margrethe Vestager

Tillykke med valgsejren.

I har sammen med Ø, A, og F nu parlamentarisk flertal og er i gang med at forhandle et regeringsgrundlag. Et af de første emner bliver en såkaldt ”aktieomsætningsafgift”, som nævnes i Fair Løsning. Ligesom de fleste andre forslag i Fair Løsning er aktieomsætningsafgiften både uigennemtænkt og decideret skadelig for Danmark som helhed og for det produktive Danmark i særdeleshed, men dette brev kommer kun til at handle om aktieomsætningsafgiften.

På danskernes vegne vil jeg ydmygt henlede dit partis opmærksomhed på følgende argumenter, når I forhandler dette forslag med socialisterne:

(1) Aktieomsætningsafgift = Skat på den sundeste og mest produktive investeringsform

I den virkelige verden er aktiehandlen den direkte handel med andele i selskaber, hvilket er et af grundvilkårene for det liberale demokratis produktivitet: Firmaer kan på den måde rejse kapital til investeringer, og markedet kan vurdere og prissætte ideer til glæde for samfundet. Desto mere likvid, aktiehandlen er, desto bedre kan kapitalen finde de rigtige selskaber, og kapitalens effektivitet er afgørende for samfundets produktivitet. Skat på denne handel vil skade kapitalens effektivitet og dermed samfundets produktivitet.

(2) Afgiften rammer de forkerte: De store spekulationer foregår ikke i aktier, men i derivater

I den virkelige verden foregår langt størstedelen af handlen på finansmarkederne med derivater som er papirer, hvis pris afhænger af underliggende aktiver, f.eks. aktier. De spekulanter, som Ø-F-A sikkert har haft i tankerne, daytraders m.fl., handler typisk derivater, og de er ofte gearede, så de giver multiple afkast i forhold til prisudviklingen i det underliggende aktiv.

At S-SF vil beskatte aktier, men ikke derivater, er et meget afslørende og pinligt eksempel på, at S-SF ikke har den fjerneste ide om, hvad de har gang i, men udelukkende laver politik ud fra den forfejlede ideologis nyttige idioti. Afgiften rammer overhovedet ikke spekulationen, tværtimod: Den vil flytte penge over i derivatmarkedet, som relativt set bliver mere favorabelt end de virkelige aktier.

(3) Afgiften angriber i stedet almindelige danskere

I stedet rammer afgiften almindelige danskere. For hvem investerer i aktier? Almindelige mennesker, både dem, der placerer midler selv og de tusindvis af danskere, der gør det via pensionsselskaberne, samt de firmaer, der skal rejse kapital for at blive produktive.

Et af de træk, der kendetegner det liberale demokrati, er borgernes mulighed for at få andel i produktionsapparatet gennem andele i selskaberne – aktierne – men denne mulighed bliver svækket på bekostning af de spekulanter, som man påstår at ville ramme. Det bliver dyrere at have pensionsopsparinger, og pensionisterne betaler en stor del af gildet for dette vanvid.

(4) Adfærdseffekten vil være skadelig

Aktieomsætningsafgiften vil også skade gennem adfærdsændringer. Udover, at penge flyttes over i mere spekulative markeder, f.eks. derivater, så vil nogle af pengene også flyttes over i obligationer og guld, og i øvrigt helt ud af Danmark, hvis Danmark gør dette alene. (EU barsler i øvrigt med en skat på finansielle transaktioner, så måske er S-SFs forslag blot en naiv, misforstået kopi af dette forslag). Aktier er i forvejen pressede i forhold til guld og råstoffer, hvilket er normalt under langvarige kriser. Hvorfor vil S-SF presse den sunde investeringsform yderligere?

En del penge vil derudover også flytte ud af landet, hvorved skattegrundlaget mindskes, men dette vil ironisk nok øge transaktionernes omfang, helt analogt med, hvad man altid ser, når politikere prøver at regulere markederne (helt analogt til f.eks. skat på luksusvarer, der øger grænsehandlen – forskellen er bare, at finansmarkederne er uhyre likvide og ikke har behov for tid til at svække skattegrundlaget).

(5) Historien har derfor også vist, det ikke virker

På grund af de forhold, der er nævnt ovenfor, har historien da også vist flere gange, at en aktieomsætningsafgift skader mere end den gavner. Den sidste aktieomsætningsafgift i Danmark blev afskaffet, endda under Nyrup, fordi den ikke havde positive virkninger og fordi, man var interesseret i en sund aktiekultur blandt danskerne. Denne sunde kultur vil S-SF-Ø nu ødelægge til fordel for spekulanterne og udlandet.

I Sverige prøvede man da også en sådan skat fra 1983-1991, og den blev af samme årsager afskaffet, da den havde de nævnte uønskede effekter, især kapitalflugt og tabt skattegrundlag, men også en svækket innovationskapital og aktiekultur.

(6) Den positive effekt på 4 milliarder er stærkt utroværdig

S-SF har ikke medregnet ændret adfærd (kapitalflugt) og svækkelse af skattegrundlaget i deres plan. Finansministeriet har – mere troværdigt – anslået skatteindtægterne til 1.5 milliarder. Men derudover har man ikke lavet et regnestykke for de mange andre negative effekter, herunder, at penge permanent flyttes til mere spekulative markeder, og at regningen sendes til almindelige danskere. Det er med disse effekter, eventuelle tabte jobs, mindsket forbrug m.v. langt mere sandsynligt, at pengene i statskassen opvejes at tabte skatteindtægter andre steder samtidig med, at man permanent svækker den produktive kapitalkultur.

Vent på EU og lad være med kun at gå efter aktierne

Det var seks indvendinger mod afgiften. Det er jo nu ikke nogen hemmelighed, at EU barsler med en finansiel, Tobin-lignende skat, fremført i 2009 af Herman Van Rompuy. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at der vil komme en sådan skat, fordi det er det, ”man” vil. Det afgørende spørgsmål er derfor ikke, om der kommer en skat, men hvordan man kan sikre, at den bliver rimelig og fornuftig og ikke ensidigt rammer det produktive samfund (pensioner, innovativ og produktiv kapital i modsætning til derivater og råstof/valutaspekulation f.eks.).

Når EU har besluttet sig for afgifter på transaktioner, følger Danmark sikkert med. Det må være, som det er: Hverken vi eller nogle andre landes parlamenter har reelt indflydelse på, hvad der besluttes af lobbyisterne i EU. Derimod vil ethvert nationalt forslag, der går enegang i retning af en aktieomsætningsafgift, skade de produktive dele af samfundet.

Derfor håber jeg ydmygt, at Det Radikale Venstre kan trække forhandlingerne om denne afgift i den rigtige retning. Helst forhindre den, sekundært afvente EU. Hvis man endelig vil gå enegang, så må man i det mindste gøre den gældende for alle transaktioner, så man ikke favoriserer spekulationen under falsk løfte om at bekæmpe den.

Med venlig hilsen

Kasper Planeta Kepp

Bilag: Finansministeriets udregning af skatteprovenu ved omsætningsafgift på 0.25%:

http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/09/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/09/Bilag%202.ashx

Kilde: