Private firmaer skal hjælpe kommune af med sygedagpengepukkel

I et forsøg på at nedbringe puklen af sygedagpengesager inviterer Aalborg Kommune nu private virksomheder til at byde ind på sagsbehandlingen af 20...

Slettet Bruger,

21/01/2008

I et forsøg på at nedbringe puklen af sygedagpengesager inviterer Aalborg Kommune nu private virksomheder til at byde ind på sagsbehandlingen af 200 af de mest langvarige sager i kommunen. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

" I ø­bet af de sid­ste hal­van­det til to år er der kom­met så man­ge nye sa­ger til på sy­ge­dag­pen­ge-om­rå­det, og der­for er det vig­tigt at få den puk­kel ud af ver­den," si­ger so­ci­al­råd­mand Mai-Britt Iver­sen (S) til Nordjyske Stiftstidende.

Hun forklarer, at beslutningen først og fremmest er taget af hensyn til borgerne, der ellers risikerer, at måtte vente meget længe på at få afklaret deres sag.

J"o læn­ge­re man ven­ter, des svæ­re­re bli­ver det også at kom­me i gang igen. Og det er vig­tigt, at folk får en mu­lig­hed for at kom­me vi­de­re med de­res liv. Hvad en­ten det er til en før­tids­pen­sion, re­va­li­de­ring til an­det ar­bej­de el­ler til­ba­ge på ar­bejds­mar­ke­det," siger Mai-Britt Iversen.

Socialrådgivere ikke glade
Hos kommunens socialrådgivere er der ikke begejstring for det nye initiativ. Fællestillidsmand Bente Engelsbæk villle hellere have flere nye kollegaer, end private kollegaer, som hun frygter ikke vil kunne løse opgaven tilfredsstillende.

"Rent lov­giv­nings­mæs­sigt er det jo et me­get stort om­rå­de at sæt­te sig ind i. Og selvom de pri­va­te fir­ma­er ikke får be­vil­­gen­de myn­dig­hed, ri­si­ke­rer vi mås­ke, at de lo­ver bor­ger­ne no­get, som ikke hol­der, når det kom­mer til styk­ket. For ek­sem­pel i for­hold til fleks­job," siger Ben­te En­gels­bæk til Nordjyske Stiftstidende.

Sidste år steg antallet af Aalborgs langtidssygemeldte med 41 procent, så man ved årets udgang havde 2.714 uafsluttede sager.

[email protected]

Kilde: