Dokumentation: Kommissoriet for Skattekommissionen

Kommissorium for Skattekommissionen Det fremgår af regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund, at: "Tiden er kommet til at gennemføre en refo...

Slettet Bruger,

11/01/2008

Kommissorium for Skattekommissionen

Det fremgår af regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund, at:

"Tiden er kommet til at gennemføre en reform af skattesystemet. En skattereform skal gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Sigtet er en markant sænkning af skatten på arbejdsindkomst, som skal stimulere arbejde og virkelyst. Reformen skal samtidig understøtte regeringens ambitioner på klima- og energiområdet, være fordelingsmæssigt afbalanceret og økonomisk holdbar."

Regeringen nedsætter derfor en skattekommission med uafhængige sagkyndige medlemmer. Kommissionen skal udarbejde modeller til en samlet reform af det danske skattesystem, som kan danne baggrund for politiske forhandlinger om gennemførelsen af en skattereform. Modellerne til en skattereform skal afspejle følgende hensyn:

  • Skattereformen skal sigte mod en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder ved at sænke skatten på den sidst tjente krone.
  • Skattereformen skal fremme regeringens ambitioner på klima- og energiområdet ved at tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på en miljørigtig og energibesparende måde.
  • Skattereformen skal samlet set være fordelingsmæssigt afbalanceret. I vurderingen heraf skal der tages hensyn til de statiske fordelingsvirkninger, konsekvenserne for livsindkomster (dynamiske fordelingsvirkninger) samt samspillet mellem skat og sociale ydelser ved overgang fra overførselsindkomster til beskæftigelse.
  • Skattereformen skal gennemføres inden for de holdbare økonomiske rammer, som er fastlagt i 2015-planen.
  • Kommissionen skal inddrage globaliseringen og hensynet til et robust skatte- og afgiftssystem i overvejelserne om modeller for en samlet skattereform.
  • Finansieringselementer uden for skatte- og afgiftssystemet kan inddrages i det omfang, de tilgodeser det overordnede sigte med skattereformen.
  • Reformen kan eventuelt indfases over en årrække.
  • Skattestoppet videreføres uændret før og efter skattereformen. I forbindelse med reformen kan en skat eller afgift sættes op, forudsat at skatten på arbejdsindkomst sænkes tilsvarende. Ejendomsværdiskatten på boliger fastholdes uændret.

Kommissionen sammensættes af en formand og 8 medlemmer.

Kommissionen betjenes af et sekretariat med deltagelse fra Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet (fmd.). Andre ministerier inddrages efter behov.

Kommissionen kan offentliggøre analyser og debatoplæg mv. i det omfang, kommissionen finder det hensigtsmæssigt.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde og afrapportere til regeringen senest 1. februar 2009.

Kilde: