Dokumentation: Det skriver Encyklopædien om ejendomsret

Slettet Bruger,

05/06/2007

"ejendomsret, fuldstændig ejendomsret, ret til i enhver henseende at råde over eget formuegode, i det omfang der ikke er gjort særlige begrænsninger ved privat viljeserklæring eller ved lovgivning. Begrænsninger ved viljeserklæring kan følge af fx en pantsætnings- eller lejeaftale, og begrænsninger ifølge lovgivningen kan følge af bestemmelser i bl.a. miljø- eller byplanlovgivningen. Ejendomsretten betegnes også umiddelbar ejendomsret, fordi retten ikke er afledt af en anden videregående ret.

I modsætning til fuldstændig ejendomsret står delvise eller begrænsede ejendomsrettigheder, som giver adgang til en råden over et formuegode i en speciel henseende, fx pante-, servitut- eller lejerettigheder.

Aftaleparter kan få en række problemer i forhold til tredjemand ved formuegoders overdragelse; denne problematik benævnes ejendomsrettens overgang. Det kan fx være et spørgsmål om, hvornår køber opnår beskyttelse mod dobbeltsalg eller beskyttelse mod, at sælgers kreditorer foretager udlæg i det solgte. Eller det kan være et spørgsmål om, hvorvidt en sælger kan bevare en adgang til at ophæve et køb eller til at gøre indsigelse om ugyldighed gældende over for en købers kreditorer og aftaleerhververe. Ejendomsretten overgår ikke nødvendigvis på et bestemt tidspunkt i løbet af en aftales gennemførelse. Der vil som oftest være tale om forskellige tidspunkter, afhængigt af dels problemets art, dels arten af det overdragne gods, fx fast ejendom, løsøre eller fordringer."

Kilde: