Læserbrev: En historie om Egedal kommune og lovbrud, nepotisme og Kafkask vanvid

Efter ansøgning om at indrette flere lejligheder på vores gård, som er muligt jævnfør Planlovens §35, stk 10, fik vi afslag blandt andet med den begrundelse, at vi ligger i udkanten af det reserverede areal til transportkorridor 5.
Foto af den omtalte ejendom
Foto af den omtalte ejendom

Lars Bjørknæs,

15. juni 2021

Ansøgning blev indleveret midt sommer 2020 og først efter rykker modtog vi svar 4 måneder efter med den undskyldning, at der havde været travlt på grund af sommerferien.

Vi bad om aktindsigt i tilladelser givet i korridoren og faldt over en mærkværdig sag.


I juni 2019 indgav en beboer på Mosevej i Ganløse ansøgning om, at bygge medarbejderbolig til hans gård, idet han opfyldte kravet om 30 hektar, jævnfør Planlovens §36, stykke 14.

Tilladelse til medarbejderbolig blev givet på 13 dage uden der er nævnt et ord om medarbejdere, produktion eller noget som helst andet omkring ”driften”.

Intet problem med sommerferie travlhed her.

Huset stod færdig januar 2020, hvor bygherrens forældre, der boede få hundrede meter væk i Ganløse, flyttede ind i huset.


Der har de så boet til dato uden færdigmelding af huset, trods adskillige kommunale rykkere herom (siden klagesagen startede i december 2020!).


Bygherren har ingen drift overhovedet på sin ”gård”, det meste er moseområde og en mindre del er bortforpagtet.

Bygherrens reelle indtægt kommer fra hans eksklusive blomsterforretning, der ligger i Hørsholm.

Det, der gør denne sag interessant er, at bygherren er Byrådsmedlem Ulrik John Nielsen.

Han er desuden medstifter af Lokallisten Ny Egedal, der i øvrigt stiller op under motto`et: ”Ordentlighed”!


Udover at være særdeles kendt på rådhuset, hvor alle må antages at kende Ulrik John Nielsens forhold omkring gård og blomsterbutik, kan Ulrik næppe være uvidende om Planloven som medlem af både Teknik/Miljø- og ikke mindst Planudvalget.


Alligevel søgte han om en medarbejderbolig til en gård uden drift, og fik den på kun 13 dage.


I december 2020 gjorde vi kommunen opmærksom på forholdet.


Det resulterede i en del forklaringer fra Ulrik John Nielsen som:

”Jeg sælger mine afgrøder til min forpagter”,

”Jeg agtede at bygge et drivhus til planter til min butik”

”Jeg ville lave en gårdbutik” og

”Mine forældre hjælper mig administrativt med driften i blomsterforretningen” (En drift, der ikke findes)

Da sagen og Ulrik John Nielsens forklaringer ikke fremstod som just flatterende for kommunen, trådte By- og erhvervsdirektør Sune Schou i karakter.


Den 12. januar 2021 skrev han således et notat til sine medarbejdere:

"Jeg har i dag talt med Ulrich John og vejledt ham i, hvilke oplysninger han stadig mangler at indsende for at dokumentere forældrenes medhjælp til den landbrugsmæssige drift med henvisning til sagsbehandlerens tidligere vejledninger herom.

Han tilkendegav, at han ville sende en beskrivelse af de administrative og praktiske medhjælp opgaver de udfører i tilknytning til landbrugsdriften i morgen, men at det ikke ville blive i form af en kontrakt, da en sådan ikke foreligger.

Jeg har på baggrund af samtale med Jana (Chef for Plan Egedal) herom vejledt om, at en sådan beskrivelse på mail kan være tilstrækkelig dokumentation"

Dels meddeler kommunen jævnligt, at de ikke vejleder/rådgiver borgere.

Dels forekommer notatet højst utraditionelt og betyder reelt og oversat til almindeligt dansk:

”Jeg har fortalt Ulrik, at han skal fortsætte ad en ny løgnehistorie, nærmere den om, at hans forældre er ansat til administration af et landbrug, der ikke eksisterer.

Desuden har jeg beordret mine ansatte til, at de uden yderligere skal acceptere Ulriks påstand, som han ikke kan dokumentere.”

Kommunen afviste således at reagere på den tilladelse, den har givet til byrådsmedlem Ulrik John Nielsen på forkert ansøgningsgrundlag, og danner dermed præcedens for, at alle med 30 hektar kan bygge en investeringsejendom på deres jord som medarbejderbolig, uden dette er sandt.

Vi rettede derfor henvendelse til Byggeklageenheden under Nævnenes hus.

Kommunen skrev til Byggeklageenheden, at de ikke mente, vi var klageberettigede, hvortil vi naivt svarede, at alle vel er klageberettigede, hvis de observerer en ulovlighed.

Den 12. april 2021 trådte Kafka ind ad døren i fuldt ornat, med det svar vi modtog fra Byggeklageenheden:


”Byggeklageenheden i Nævnenes Hus afviser at behandle klagen, da klageren ikke opfylder betingelserne for at være klageberettiget, da han bor over 1 km fra Ulrik John Nielsens ejendom.

Klage over ulovlighed kan kun påklages af lovbryder selv eller af naboer, hvis sagen har en retslig eller faktisk konsekvens for klageren og kun, hvis sagen har en vis styrke.

Det forhold, at klager mener, at lovregler ikke er overholdt, er ikke i sig selv afgørende for, om man er klageberettiget”.

Altså: Opdager du, kære medborger, sager i dit nabolag, som du ved er ulovlige, så spar både din, lovbryderens og vores retssystems tid, da det udover at være irriterende for øvrigheden, åbenbart også er stik mod loven!

Med venlig hilsen

Jan Gindrup

Farumvej 70

3660 Stenløse


Svar fra Egedal Kommune

Forløbet omkring selve byggeriet tog over et år. Der er to forskellige sager om byggeri på ejendommen, da borgeren i processen har skiftet rådgiver. Der blev således oprettet en ny sag i løbet af perioden. Kommunen har været i dialog med ansøger over en længere periode.

Derudover er det muligt for alle at få hurtig sagsbehandling, hvis man har en fuldt oplyst sag, som er overskuelig. Kommunens sagsbehandler ved allerede fra begyndelsen i 2018 at det er forældrene, der skal bo og arbejde på gården. Egedal Kommune har dermed gennem hele forløbet været bekendt med ønsket om at forældrene skulle bo i medhjælperboligen.

Dette fremgår af dokumenter på den første sag, hvilket efterfølgende er dokumenteret skriftligt på den seneste byggesag. Derudover skal det påpeges, at der ikke er regler i loven, som regulerer, at ansatte ikke kan være familiemedlemmer.

Vi kan derfor ikke genkende påstanden om, at der skulle være begået ulovligheder af kommunen.


På 180grader.dk har vi forsøgt at indhente en udtalelse fra Ulrik John Nielsen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.