ؘresundskollegiet indfører totalt rygeforbud - Gazeti

Rygere risikerer nu at blive smidt ud hvis de ryger i deres egen lejlighed på Danmarks største kollegium

Sex Ikke angivet,

11/03/2010

Rygere risikerer nu at blive smidt ud hvis de ryger i deres egen lejlighed på Danmarks største kollegium.