Øgede tobaksafgifter => eksplosion i grænsehandel og smugleri

Hvordan påvirkes grænsehandlen af afgiftsstigninger på tobak? Det har Forebyggelseskommissionen givet sit bud på

Ikke angivet Ikke angivet,

03/11/2011

Hvordan påvirkes grænsehandlen af afgiftsstigninger på tobak?

Det har Forebyggelseskommissionen givet sit bud på.

Deres rapport kan hentes her:

http://www.forebyggelseskommissionen.dk/Materialer.aspx

Se især side 101-104.

Boks 5.5 på side 102 giver et fremragende overblik over, hvilke problemer der følger i kølvandet på en stigning i afgiften på tobak:

"Flere af Danmarks omkringliggende lande har haft erfaringer med betydelige afgifter på tobak. Således har både Sverige, Tyskland, Storbritannien og Norge højere afgifter på cigaretter end Danmark. Prisen på en 20 stk. pakke er i Storbritannien og Norge ca. 60 kr.

Erfaringerne fra Storbritannien viser, at grænsehandel og smugling af cigaretter er steget fra at udgøre omkring 6 pct. i 1997 af det engelske forbrug af cigaretter til i 2001 at udgøre hele 27 pct., heraf udgør smugling 21 pct. og grænsehandel 6 pct. For røgtobak skete der en stigning fra 6 pct. i 1992 til 74 pct. i 2001 af det samlede forbrug af røgtobak. ”HM Revenue & Customs” introducerede i 2000 en strategi for at imødegå den stigende smugling ”Tackling Tobacco Smuggling”, der bl.a. indebar, at der blev afsat 209 mio. pund for at imødegå den voksende smugling og grænsehandel. Efter denne betydelige – og iflg. HM Customs and Excise succesfulde – indsats blev der i March 2006 lanceret en opfølgning ”New responces to new challenges: Reinforcing the Tackling Tobacco Smuggling Strategy”. I den seneste strategi viser opgørelserne, at grænsehandelen og smugling af cigaretter er stabiliseret på omkring 25 procent af forbruget i 2002 og 2003, heraf udgjorde smugling omkring 15 pct. og grænsehandel 10 pct. For røgtobak er andelen stabiliseret omkring 70 procent.

Den stigende smugling og grænsehandel af cigaretter og røgtobak har ført til, at den engelske stat hvert år mister et provenu på omkring 4,1 mia. pund, som skal ses i sammenhæng med, at statens indtægter fra cigaretter og røgtobak udgør knap 8 mia. pund, dvs. at provenutabet udgør godt 1/3 af det potentielle provenu.

Erfaringerne fra Norge viser i nogen grad samme tendens som i det engelske eksempel. I Norge skønnes det således, at 29 pct. af forbruget af cigaretter og rulletobak i gennemsnit i perioden 1998-2002 kommer fra grænsehandel og illegal handel. Grænsehandelen i Danmark udgør 5 pct., i Sverige 12 pct. og det øvrige udland 10 pct., mens organiseret smugling står for 2 pct. Smuglingen i Norge har således tilsyneladende ikke nået nær samme omfang som i England, hvilket formentlig i nogen grad kan tilskrives, at Norge ikke er medlem af EU, og at distributionen formentligt er mere omkostningsfuld.

I Norge har man endvidere udviklet en empirisk baseret simulationsmodel for bedre at kunne vurdere konsekvenserne af afgifter på grænsehandelsudsatte varer. For tobak indikerer modellen, at effekten af meget høje afgifter kan være, at det totale forbrug af cigaretter stiger, selvom det afgiftspligtige salg reduceres kraftigt. Forklaringen i det større forbrug ligger i en øget grænsehandel og smugling af cigaretter. Resultatet forudsætter dog, at priserne på de indsmuglede og grænsehandlede er væsentligt lavere end de afgiftsbelagte. Dette er der dog også belæg for fra England, hvor prisen på smuglet tobak kan være mindre end halvdelen af prisen på tobak, der sælges legalt. Smugling og grænsehandel af betydeligt omfang er imidlertid ikke kun et problem i lande med meget høje afgifter. I Tyskland, hvor gennemsnitsprisen på 20 cigaretter er 33,78 kr. udgør andelen af grænsehandlede og smuglede cigaretter omkring 20 procent af forbruget af cigaretter. Det er her værd at bemærke, at der er store geografiske forskelle i andelen af grænsehandlede og smuglede cigaretter, idet andelen i de delstater, der ligger forholdsvis tæt på Polen, udgør omkring 50 pct.

Tilsvarende scenarier for så vidt angår grænsehandel og smugling vil være mulige i Danmark, hvis afgiften blev sat væsentligt op bl.a. pga. Danmarks medlemskab af EU, der giver færre restriktioner end Norge mht. grænsehandel. Hertil kommer, at Tyskland og Polen ligger tæt på Danmark, så adgangen til billigere tobak vil være forholdsvis nem, som det er tilfældet i det nordøstlige Tyskland. Allerede ved det gældende danske afgiftsniveau forekommer der herudover også indsmugling af illegale cigaretter, således blev der i december 2008 beslaglagt 9,8 mio. falske Prince, der var skjult i en container. Afgifter og moms af de beslaglagte cigaretter udgør ca. 12,4 mio. kr."

Det fremgår også klart på s. 109, at en stigning i afgiften på tobak ikke fører til den helt store ændring i levetiden for en nyfødt. Til gengæld vil det få både grænsehandlen og smugleriet til at eksplodere:

"En stigning i tobaksprisen til i gennemsnit ca. 50 kr. for en pakke cigaretter betyder, at en gennemsnitlig 0-årig der lever med det nye afgiftsniveau gennem hele livet, vil kunne forvente en stigning i levetid på omkring 0,3 år.


Med en fordobling af afgiften vil ca. 1/3 af det samlede forbrug bestå af cigaretter købt i udlandet til en lavere pris end i Danmark. Samtidig vil et så relativt højt afgiftsniveau øge risikoen for stigende illegalt salg af cigaretter. Det bemærkes i den forbindelse, at det er vanskeligt at estimere omfanget af grænsehandel og illegal handel ved en afgiftsforøgelse i denne størrelsesorden.


Ændringer i tobaksafgiften påvirker statens provenu. Ved en fordobling af afgiften svarende til en gennemsnitlig pris på ca. 50 kr. er der ifølge kommissionens beregninger betydelig usikkerhed omkring virkningen på statens provenu, som skønnes at ændres med mellem -973 og 785 mio. kr. afhængigt af den anvendte elasticitet."

Kilde: