Nej til forringelse af de lokale jernbaners økonomiske eksistensgrundlag

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, og daværende formand for Regionernes udvalg for Regional Udvikling, Carl Holst, har i et brev af 21

Ikke angivet Ikke angivet,

25/05/2010

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, og daværende formand for Regionernes udvalg for Regional Udvikling, Carl Holst, har i et brev af 21.12.2009 stilet til daværende indenrigs- og socialminister Karen Ellemann foreslået en ændring i udregningen af det statslige bloktilskud til regional udvikling. Regional udvikling omfatter også udvikling og drift af regionernes privatbaner. Men de lokale jernbanestrækninger er åbenbart en torn i øjet på regionsformand Carl Holst, Region Syddanmark; derfor prøver han nu på at få gennemtvunget en ændring af kriteriet for beregning af støtte til drift og udvikling af privatbanerne. I skrivelsen fra Holst og Bent Hansen hedder det således: ”Den nuværende indretning af kriteriet har den ulempe, at det virker konserverende i forhold til trafikstrukturen, herunder kan det opfattes som en hindring for mulighederne for at prioritere mellem bus - og togtrafik.” Hvis man oversætter denne let kryptiske teknokratformulering til mere forståeligt dansk, er budskabet: ”Vi vil have lov til at nedlægge nogle privatbaner uden at miste de penge, disse baner hidtil har udløst i bloktilskud.” Det er imidlertid helt ude i hampen at forringe tilskudsgrundlaget for den lokale jernbanedrift. Og det er helt ude af trit med regeringens anbefalinger og de politiske partiers grønne retorik, som netop fremhæver jernbanen som en transportform, der skal satses massivt på i de kommende år. Regeringens trafikpolitik indvarsler således store fremtidige investeringer i spor, signaler og materiel. Carl Holsts trafikpolitiske enegang virker så meget mere besynderlig i en tid, hvor Udkantsdanmark får så megen politisk opmærksomhed – også fra Holsts eget parti. Det er bad timing at ville lave om på en passus i bloktilskudsloven, som er med til at sikre udvikling i f.eks. Vestjylland og Nordjylland. Det burde være klart for alle, at en velfungerende transportinfrastruktur er et must i den regionale udvikling. I alle regioner på nær én (Carl Holsts egen region) findes der i dag veldrevne og moderne lokalbaner med stigende passagertal i modsætning til situationen på busområdet. Busdriften er inde i en ond cirkel med nedgang i passagertallet bl.a. som følge af markante beskæringer og "tilpasninger" af rutenettet. Men én ting er, at en emsig og enerådig regionsformand, måske med et par dessiner fra regionernes økonomidirektører, søger at snigløbe et ihærdigt arbejde for at bevare og videreudvikle en privatbane i hans egen region (Vestbanen, Varde-Nørre Nebel). Noget andet er at Holst med sine lyssky bestræbelser kan frembringe en situation, hvor velfungerende lokalbaner tages som gidsler som led i den målrettede indsats sigtende mod at få likvideret Vestbanen. Forslaget kan nemlig, hvis det vedtages, få alvorlige konsekvenser for flere af de allerede moderniserede og veldrevne lokale baner og i sidste instans måske føre til nedlæggelser. Stik imod alle hensigter om at sikre en "jernbane i vækst." Det kan derfor ikke undre, at man inden for privatbanesektoren er dybt foruroliget over Holst-initiativet. Carl Holsts undergravende initiativ er desuden i direkte modstrid med målsætningerne om at mindske transportsektorens CO2-udledninger. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder bør derfor vende det døve øre til de røster, der taler for en ændring af bloktilskudslovens § 5, stk. 5, punkt 8) og sørge for, at kriterierne for udregning af bloktilskuddet bibeholdes uændret. Med andre ord, afvis planerne om at rive tæppet væk under lokalbanerne! Leif Kajberg, Rådet for bæredygtig trafik

Kilde: