Landmænd - Gør oprør mod kvælstoflovgivningen

Grøn vækst, randzoner, 10 m bræmmer, gødningsplaner, MVJvurderinger, lov om plantedække mm

Jørn Rasmussen,

17/01/2010

Grøn vækst, randzoner, 10 m bræmmer, gødningsplaner, MVJvurderinger, lov om plantedække mm. Alt sammen tiltag fra Folketinget der helteller delvis skyldes ønsket om udledning af mindre kvælstof fralandbrugsarealer.Men det hviler på een stor løgn at kvælstof er skadeligt forvandmiljøet.DN’s tidligere formand David Rehling, nu journalist på enkøbenhavneravis, fik i oktober 1986 vha. nogle døde hummere og DR manipulerethele folketinget ud i en forhastet vandmiljøplan, der den dag i dag i detvæsentlige hviler på een stor løgn. Landbrugets udledning af nitrat gøres herihovedansvarlig for iltsvind i de danske farvande. I de 22 år der siden er gåethar nok så mange computerberegninger og målinger ikke kunnet underbyggepåstanden. Når iltsvind opstår, er forklaringen, der også teoretisk kanunderbygges, at der er mangel på nitrat, særlig hvis menneskeskabt fosforudledninger til stede. Hva´ bar – Ja sådan forholder det sig faktisk. Hvor har denkritiske journalistik dog været savnet i alle disse år.Ligeledes har DN, men denne nitratmanipulation, sat fiskereog landmænd op imod hinanden, skabt misvækst og manglende proteinindhold ilandbrugsafgrøder og landmænd og embedsmænd har spildt megen tid på nyttesløsegødningsplaner og administration af ”dummebøder”.Som bekendt medgår der ca. 1 tons alger til 1 kg konsumfisk,så næringsstoffer kan havmiljøet ikke undvære. Basis for sunde alger er atkvælstof/fosfor er minimum 7:1. Når der er for lidt kvælstof opstår misvæksten,på samme måde som det i dag sker med landmandes afgrøder, grundet tåbeligeautoriteter.Lidt uden for Næstved bor civ. ing. John Schmidt som, efterat havde arbejdet med grøn spildevandsrensning i over 25 år, har fået storerfaring med næringssaltene indflydelse på naturens kredsløb. Efter et besøg afmiljøminister Troels Lund Poulsen i 2008, bad John Schmidt hans embedsmænd omat bevise, at nitrat er skadeligt for havmiljøet. De udbad sig 1 årsbetænkningstid for at bevise dette? Men de har ikke svaret endnu ! ;-(I Miljølovens § 3 stk 2 står ”Ved lovens administration skalder lægges vægt på …1) de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningenssandsynlige virkning på disse og2) hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber,med henblik på at begrænse spild afressourcer mest muligt.”Folketingets seneste skud på stammen er lovkrav omprocentvis plantedække (efterafgrøder) på landbrugsarealer. Ved utalligehenvendelser til politikere og myndigheder omkring den tåbelige kvælstofkrig mådet konkluderes, at de er udenfor pædagogisk rækkevidde.Derfor må opfordringen blive til landbrugets udøvere, athvis lovkrav der begrundes i kvælstofreducering af kvælstof (Nitrat) fremoverskal efterleves skal der ordentlig dokumentation på bordet for at udledning afkvælstof er skadelig for vandmiljøet.Det er ikke alene en ret at have, det er også en pligt, hvisman skal overholde Miljølovens § 3.

Kilde: