Hvad skal vi med Post Danmark som monopol?

En monopolvirksomhed kan overladt til sig selv fastsætte prisen på sine ydelser

Ikke angivet Ikke angivet,

07/01/2010

En monopolvirksomhed kan overladt til sig selv fastsætte prisen på sine ydelser. Monopolisten øger sit overskud ved at tage højere priser og omsætte færre ydelser end hvad der er samfundsmæssigt optimalt. Dette overnormale overskud vil virksomheden kunne anvende til udbytte til ejerne, eller det vil forsvinde ved at effektiviseringer ikke gennemføres. En sådan udvikling inden for postsektoren er i følge Konkurrencestyrelsen ikke ønskværdig. I 2001 udkom en konkurrenceredegørelse hvori det bemærkes: sammenligner man den danske postsektor med andre europæiske lande, så er den velfungerende. Men der er plads til forbedringer, hvad angår pris og effektivitet. Udviklingen af markederne for kommunikation, reklame og transport har gjort at postsektoren presses. Styrelsen gør opmærksom på, at der er sund fornuft i at gøre postsektoren mere effektiv og billigere.[1]

Det er dog vanskeligt for Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti at se fornuften i at liberalisere markedet for udbringning af post. Begge partiers ønsker en udskydelse af den planlagte postliberalisering har vakt bekymring hos Dansk Erhverv, der blandt sine 20.000 medlemsvirksomheder tæller mange større postkunder, der vil blive ramt af udskydelsen. Dansk Erhverv ønsker at Post Danmarks monopol på udbringning af breve under 50 gram senest bortfalder den 1. januar 2010. EU-landene har besluttet at nationale postmonopoler skal være afskaffet senest den 1. januar 2011. Ifølge Dansk Erhverv har danske virksomheder i længere tid betalt overpris ti monopolet. Ud fra en beregning som organisationen har fået foretaget af analyseinstituttet Copenhagen Economics vurderes det, at danske postkunder kan forvente en samlet besparelse på mellem 1-2 milliarder kroner når det danske postmarked åbnes op for konkurrence på samtlige produkter.[2] Så man må spørge: Hvad er årsagen til førnævnte partiers manglende lyst til at frigøre forbrugerne fra monopolets klør?

Monopolets bevarelse bygger på den barokke argumentation, at Post Danmark evner at udbringe post i alle hjørner af Danmark, uden at miste fokus på den gode service. Socialdemokraternes forbrugerordfører Benny Engelbrecht er bekymret: Er danskerne sikret en god service når det drejer sig om at få leveret post. På hans blog bemærkes dette:

”Posten skal ud - ikke bare en gang imellem når der har samlet sig tilstrækkeligt store stakke til kunderne. Det må vi stille politiske krav om. Vi skal definere postudbringningen for alle udbydere politisk, så enhver kan få sikkerhed for at kunne afsende og modtage forsendelser og kunne foretage alle de forretninger, der lige nu er samlet i Post Danmark og dens små konkurrenter. Vi har netop en debat om, hvorfor så mange patienter ikke møder frem til undersøgelse og behandling på sygehusene. En årsag kan være, at deres indkaldelse kommer for sent frem gennem Post Danmark”.[3]

Det er for ham en rimelig grund til at Post Danmark ikke skal miste eneretten til at udbringe breve under 100 gram når ordningen træder i kraft fra 2011. Han frygter at det kommer til at berøre samfundets krav til monopolvirksomheden. Men for foreningen af Distance- og Internethandel forholder det sig anderledes. Fra formandens side hævdes det, at Post Danmark i mange år har været opmærksom på udviklingen med den faldende brevmængde og den kommende liberalisering så man i dag er på forkant med udviklingen og klar til liberaliseringen. Organisationen er tilpasset, udbringningen effektiviseret og omkostningerne reduceret i Post Danmark, hvilket fremgår af de senere års regnskaber. Man ser positivt på liberaliseringen af postudbringningen, fordi den for nethandelen vil betyde flere udbydere og dermed flere løsninger og færre omkostninger. Resten af samfundet vil dermed også få fornøjelsen af et lettere og mere adræt postvæsen samt et større udbud af muligheder for at sende og modtage post. [4]

Det bliver endnu mere festligt, når trafikordføreren fra Dansk Folkeparti begrunder, hvorfor liberaliseringen skal udskydes:

”Forhandlingerne om en liberaliseringsmodel for Post Danmark bør udsættes til slutningen af 2009 eller begyndelsen af 2010. Ifølge en opgørelse er postmængden faldet med 10 procent på grund af krisens effekt på erhvervskunderne. Som følge af den aktuelle krise er det uhyre svært at skabe det nødvendige overblik over Post Danmarks økonomiske udsigter, som er afgørende for vedtagelsen af en liberaliseringsmodel, og derfor bør forhandlingerne udskydes, indtil krisen formentligt er løjet af om et lille års tid. Der er god grund til at frygte, at Post Danmarks privatkunder kommer til at betale regningen for en liberalisering, når erhvervskunderne svigter, og det kan ingen være tjent med, da de fleste privatkunder i modsætning til virksomhederne fuldt ud er underlagt postens monopol på distribution af brev.”[5]

Den virkelighed som begge partier tilskriver sig må for det norske firma Bring Citymail forekomme som noget af en omskrivning. Tilbage i 2008 gjorde firmaet opmærksom på, at ledelsen var frustreret over forsinkelsen på den planlagte liberalisering af det danske postmarked. Man undres derfor over at tidligere nævnte partier sætter spørgsmålstegn ved fordelene af en liberalisering, når Bring Citymail har foretaget undersøgelser som tilkendegiver en 98 pct. rettidig levering. Til sammenligning må det bemærkes at Post Danmark ud fra egne kvalitetskrav kun har omdelt 95 pct. af de rettidigt afsendte breve, resten er omdelt dagen efter.[6] Så partiernes argumenter om at liberaliseringen vil medføre en mangelfuld postomdeling eller at private kunder vil komme til at betale for erhvervskunders fravalg af Post Danmark, er mildt sagt morsomme når monopolets største konkurrent har et anseeligt underskud parallelt med postmonopolets anseelige overskud.[7][1]http://www.ks.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/2001- />[2] http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/postliberalisering_erhvervslivet.aspx[3] http://benny-engelbrecht.smartlog.dk/postens-fremtid-under-tunge-m-rke-skyer-post132812[4 http://www.fdih.dk/media/449953/brev_postliberalisering_090320.pdf[5] http://www.danskfolkeparti.dk/Kim_Christiansen_Afg%C3%B8relse_om_Post_Danmark_b%C3%B8r_uds%C3%A6ttes.asp& />

[6] http://www.postdanmark.dk/index.jsp ; http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/forsinket-post-liberalisering-presser-citymail[ http://www.postdanmark.dk/index.jsp; se årsrapport for 2008

Kilde: