Hvad er fup og fakta i sundheds- og sygehusdebatten?

Danmark har et af verdens dyreste sundhedssektorer – hedder det sig ofte i den offentlige debat

Villy O. Christensen,

12/08/2011

Danmark har et af verdens dyreste sundhedssektorer – hedder det sig ofte i den offentlige debat. Det er blå stues skyld, siger rød stue. Mens blå stue skyder skylden på regionerne, der for fire ud fems tilfælde har en socialdemokratisk regionsrådsformand.

For at understrege rød stues påstand, kommer direktør for Danske Sundhedsinstitut Jess Søgaard (som så ofte før) nu til undsætning i Information (der ikke just er kendt for at lægge fremme i blå stue), hvor han siger:

på trods af store stigninger i sundhedsudgifterne især fra 2002-2008 ligger vi faktisk ganske
gennemsnitligt, internationalt set

http://www.information.dk/275681 

Renser man statistikken for alle lande for udgifter til langtidssigtet pleje, så ender Danmark med 8,81 pct. af BNP lige i midten af niveauet for samtlige 34 lande, der indgår i opgørelsen, viser
Dansk Sundhedsinstituts beregninger.

Fakta er det da også jf. blå stues oplysninger, at Danmark overgås i OECD’s opgørelse af eksempelvis Tyskland og Frankrig. Hvis vi dvæler lidt ved disse to lande, er det bemærkelsesværdigt, at de dog bruger forholdsvis færre penge på direkte behandling pr. indbygger.

Det skulle også være ganske vist, at bemeldte to lande har forholdsvis færre læger pr. indbygger end lille Danmark – alligevel har de ingen ventelister på behandling.

I den langtrukne diskussion om privathospitalers rolle i det danske behandlingssystem, har det længe heddet sig at blå stue har forgyldt og overbetalt privathospitalerne, det konkluderede rød stue støttet af splittede statsrevisorer, hvor det er fakta at 3 ud af 5 støtter rød stues leder.

I debatten indkalder blå stue så sin egen ekspert Kjeld Møller Petersen, som er sundhedsprofessor ved Syddansk Universitet, der tidligt i debatten konkluderede at det samlet set ikke var dyrere for regionerne at lade patienter behandle på privathospitaler for det offentliges regning.

Fakta er, at efter den store og unødvendige konflikt på sundhedsområdet blev det via udbudsrunder væsentligt billigere at benytte privathospitaler end offentlige sygehusområder i sær på det ortopædkirurgiske område, hvor en operation kunne købes op til 40 procent billigere.

Jf. rød stue var det således fakta og bevis for tidligere overbetaling af privathospitalerne. Blå stue afviser påstanden og hævder, at det er almindelige markedskræfter, der afgør hvem, som vinder en udbudsrunde.

Mange mener endda, det netop har pågået en systematisk overbetaling af de offentlige sygehuse, når de private kan gøre det billigt. Især med det faktum, at offentlige sygehuse får bygninger stillet gratis til rådighed. Tillægger man også bloktilskud til drift og vedligehold og momsfritagelse, noget som de private selv må klare, så kan det da ikke være fakta at det er regionernes egne sygehuse, der er overbetalt, men det skændes de fortsat om på de to stuer.

Fakta: Det er billigere for region Sjælland at købe visse behandlinger på privathospitaler end via det frie sygehusvalg lade patienter behandle på Region Hovedstadens sygehuse, hvilket medførte, at Region Hovedstaden modstræbende sænkede prisen for behandling:

http://www.tv2east.dk/artikler/region-sjaelland-sparer-millioner-paa-drg-takster 

Region Syddanmark opsagde en god aftale et privathospital, der udførte scanninger på et af regionens sygehuse - angiveligt til ca. 30 procent af afregningstaksterne - til stor glæde for personale og især patienter, da scanningerne tillige blev udført dag og nat. Fakta er at regionsrådsformande tilhører blå stue og samtidig er næstformand i Danske Regioner, der for 80 procents vedkommende er med på rød stue. Onde tunger vil hævde, at der har været pres fra toppen i regionerne - fup eller fakta? 

Rød stue jager de overvægtige, som ikke skal gennemgå fedmeoperationer, da det efter stuens mening er deres egen skyld og i øvrigt alt for dyrt. Især privathospitalerne anført af en bestemt kirurg fik rød stues ideologiske vrede at føle, men igen var det blå stues skyld, som angiveligt favoriserede privathospitalerne via det udvidede frie sygehusvalg.

Fup lød svaret fra blå stue, der henviste til sundhedsstyrelsens anbefaling om BMI og sygehuslægerne der individuelt bedømmer, hvem der er egnet og hver der ikke er til en fedmeoperation.

Fakta var det imidlertid at regionsbossen Bent Hansens egen region, var den største forbruger af fedmeoperationer købt på privathospitaler. Fup viste påstanden om overbetaling - ifølge Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker - sig at være, da de fremlagde dokumentation for, at privathospitalerne er væsentligt billigere end offentlige sygehuse.

http://privatehospitaler.dk/dokumentation-regioner-taler-usandt-om-overbetaling

Der er ikke penge nok i behandlingssystemet, lyder det retorisk fra rød stue. Det er fup, siger blå stue, som henviser til at der aldrig har været brugt så mange penge på behandling som nu.

De abnormt lange ventelister på behandling er langsomt blevet kortere, hvilket skyldes det udvidede frie sygehusvalg og samarbejdet med privathospitaler – altså hvis man skal tro blå stue. Fup, mener rød stue, der påpeger øget effektivitet på de offentlige sygehuse.

Fakta viste sig at være, at regionerne – anført af især Regionhovedstaden – havde holdt reel jobfest uden økonomisk rygdækning. Som alle ved blev regionerne derfor nødt til at prikke en masse dygtige sygeplejersker og læger på skulderen under de nødvendiggjorte sparerunder. Det
er ligeledes fakta, at mange af de afskedigede medarbejdere nu arbejder på sygehuse i vore nabolande, som dermed nyder godt af deres ekspertise, mens kollegerne på de danske sygehuse må løbe spidsrod for blot nogenlunde at følge med.

Fup og fakta omkring ventetider på skadestuer, manglende rengøring på sygehusene – hvor især Herlev udmærker sig i negativ grad – og mange andre aspekter af et sundhedsvæsen med væsentlige fejl og mangler, vil jeg undlade at komme ind på her, da indlægget i forvejen er alt for langt.

Nedlæg regionerne og få et billigere sundhedsvæsen, siger blå stue, mens rød stue ikke uventet siger fup. Fakta er dog, at patienter ikke bryder sig om at få sat prissedler på den eller de legemesdele, der er behandlingskrævende.

Hvad der er fup og, hvad der er fakta, vil jeg overlade til den enkelte læsers egen bedømmelse, om end denne sandsynligvis vil være ideologisk farvet. Uomtvisteligt er det dog, at uanset hvilken farve den ledende stue i Danmark har, så bliver der HVERKEN færre behandlingskrævende
patienter eller billigere behandlinger, da smertegrænsen for det forsvarlige er nået.!

Patienter er hverken røde eller blå – de er HVIDE.!

Kilde: