Har Højesteret og Folketinget afskaffet Grundloven?

I modsætning til en del især radikale og venstrefløjspolitikere mener jeg ikke, at Grundloven er forældet

Villi John Petersen,

08/02/2013

I modsætning til en del især radikale og venstrefløjspolitikere mener jeg ikke, at Grundloven er forældet. Tværtimod ville den være en perfekt ramme for et moderne samfund. Problemet er ikke, at den burde laves om; men at den burde overholdes!     

Den grønlandske selvstyrelov fra 2009 er f.eks. et eklatant grundlovsbrud, som må være lige så indlysende, som hvis befolkningen på Bornholm havde fået selvstyre med ret til at melde sig ud af Danmark. Hvordan kan danske folketingspolitikere med en almindelig vedtaget lov forære Grønland med undergrund og ressourcer til den sparsomme befolkning, der har bosat sig deroppe? 

Grundlovsbrud

Men der er mange flere:

§ 20, stk. 1. Beføjelser….. kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder…”

Hverken EU-parlamentet, Kommissionen eller Domstolen accepterer ”i nærmer bestemt omfang” – i EU gælder ”stadig snævrere samarbejde” og EU-forordningers fortrinsret..

Grundlovsbrud

§ 44, stk. 1.” Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov”. 

Men danske politikere har ratificeret en international lov, der forpligtiger os til at give indfødsret til statsløse flygtninge.

Grundlovsbrud

§ 45, stk. 1. Forslag til finanslov for det kommende finansår skal fremsættes for folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse.” 

Tilslutningen til Eurolandenes Finanspagt, giver a priori udenlandske magter indflydelse på fremtidige danske finanslove, og den forpligter fremtidige regeringer i ”ikke nærmere bestemt omfang”

Grundlovsbrud

§ 72 ”Boligen er ukrænkelig.”

Skat kan uden dommerkendelse trænge ind på privat ejendom for at undersøge, om der foregår såkaldt sort arbejde.

Grundlovsbrud

§ 73 stk. 1. 
Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det.

Men en lang række ekspropriationssager, f.eks. af en planteskole til fordel for Roskildefestivalen og diverse jyske golfbaner kan ikke hævdes at være af hensyn til ”almenvellet.”

Grundlovsbrud

§ 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.” 

Straffelovens § 266b, ”racismeparagrafen”, knægter ytringsfriheden. Ikke engang sandheden må man fremføre – hvis der er nogen, der kunne blive krænket af den.

Grundlovsbrud

Der er formentlig et par flere fra de sidste 10 år (aflytning og overvågning), men det er nok til, at man må indse, at Højesteret svigter sin forpligtelse til som forfatningsdomstol at undersøge om lovgivningsmyndigheden overholder Grundloven. – og det er i sig selv yderligere et

Grundlovsbrud 

§ 63, stk. 1. 

Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser.”  

Måske er Højesterets begrundelse, at den ikke vil underkende demokratisk vedtagne love – altså med flertal i Folketinget. Imidlertid er selve meningen med at have en grundlov, netop at det fundament, samfundet er opbygget på, ikke skal kunne ændres af en pludselig stemning eller et tilfældigt flertal. En grundlovsændring kræver flertal i to på hinanden følgende Folketing og flertal i en folkeafstemning.

Som en følge af den øgede integration i EU, terror- og skattelovgivning har Højesteret efter 1990 sammen med forskellige politiske flertal de facto afskaffet grundloven.

Det er da mere end trist. Faktisk er Danmark på vej til et demokratisk kollaps. 

Kilde: