Europa-Kommissionen godkender dansk statsstøtte til særinteresser

Europa-Kommissionen har i henhold til EF-traktatens statsstøtteregler godkendt et dansk forslag om visse lempelser i en ny afgift på kvælstofudled...

Nikolaj Ikke angivet,

07/11/2009

Europa-Kommissionen har i henhold til EF-traktatens statsstøtteregler godkendt et dansk forslag om visse lempelser i en ny afgift på kvælstofudledning (NO X ) for meget stærkt forurenende virksomheder. Danmark foreslog to foranstaltninger til fordel for de virksomheder, som bliver ramt særligt hårdt af afgiften, nemlig ovennævnte NOx-afgiftslempelse og fuld fritagelse for den eksisterende affaldsafgift. I øjeblikket vil kun en enkelt virksomhed i cementindustrien nyde godt af de to foranstaltninger. Kommissionen har konkluderet, at NOx-afgiftslempelsen er nødvendig og proportionel og derfor holder sig inden for EU's statsstøtteregler. Kommissionen har dog besluttet at indlede en tilbundsgående undersøgelse af fritagelsen for affaldsafgift, fordi den betvivler støttens nødvendighed og proportionalitet, ikke mindst fordi en fuldstændig afgiftsfritagelse vil fjerne virksomhedens tilskyndelse til at arbejde hen imod affaldsafgiftens miljømål. Ved at der bliver indledt en tilbundsgående undersøgelse får andre interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger til den foreslåede foranstaltning. Undersøgelsen har ingen indflydelse på sagens udfald.