Efterløn - 3F burde vide at deres medlemmer lever kortere pga deres levestil

Her fra et dokument der ligger på deres server:

Ikke angivet Ikke angivet,

17/01/2011

Her fra et dokument der ligger på deres server:

..Ufaglærte lever kortere end de mere velstillede befolkningsgrupper.

Den dårligst uddannede tredjedel af befolkningen lever små fem år mindre end den bedst uddannede gruppe[1]. Danmark mister 110.000 leveår hvert år fordi de dårligere stillede samfundsgrupper dør før de bedrestillede. Det er mere end dobbelt så mange tabte leveår, som nationen mistede under krigen i 1864[2] Middellevetiden på Nørrebro er som i Vietnam (71 år). I Søllerød er den på niveau med gennemsnittet for hele Sverige, nemlig 81 år[3]. Forskellen er voksende.[4]

..og er mere syge. Lavt uddannede mænd kan – i sammenligning med de højtuddannede - se frem til 8 færre leveår uden belastende, langvarig sygdom. For kvindernes vedkommende er tallet 7 år. Fem somatiske sygdomme - kronisk obstruktiv lungesygdom, iskæmisk hjertesygdom, apopleksi, lungekræft og diabetes udgør 42 % af de ”skæve” sygdomme. Fem psykiske diagnoser tegner sig for næsten lige så stor del (37 %) – depression, alkoholmisbrug, stofmisbrug, skizofreni og demens inklusive Alzheimer. Disse ti diagnoser står for 79 % af den samlede samfundsmæssige ulighed i sygdom.[5].

[1] Forventet restlevetid for 30-årige mænd. Den tilsvarende forskel for kvinderne er 3,3 år. Arbejdsnotat: Tendens til stigende social ulighed i levetiden. Mikkel Baadsgaard, AErådet og Herik Brønnun-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

[2] Sundhedsskævheden. Jacob Andersen, Dansk Kommunikation, på basis af Knud Juel, Jan Sørensen, Henrik Brønnum-Hansen: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Statens Institut for Folkesundhed.

[3] Professor Finn Diderichsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet er Citeret efter Vilby. Politiken 7. juni 07.

[4] Lavtuddannede dør først., SIF. Juni 2007 samt Henrik Brønnum-Hansen, i Ugeskrift for Læger 168/21, 2006.

[5] At prioriterer ulighed i sundhed. Analysestrategi og resultater for Københavns Kommune. Diderichsen, Harbroe, Nygaard