Udmeldelse af Den Danske Stat

Frederiksberg d

Niklas Nikolajsen,

24/08/2011

Frederiksberg d. 24/8 2011

Kære ”Den Danske Stat”

Hermed en udmeldelse fra undertegnede, af den samlede pakkeløsning ved navn "Den Danske Stat", også kendt som velfærdsstaten, samt regel- og kontrolsamfundet.

Undertegnede finder ganske enkelt kontingentet en kende dyrt, og reglerne for omfattende, og er uenig med disponeringen af en væsentlig andel af foreningens budget, samt utilfreds med det svind der finder sted i bestyrelsen og administrationen.

Undertegnedes brev og de vedhæftede bilag argumenterer både for undertegnedes sag, samt redegør i detaljer for, hvorledes undertegnede på en retfærdig og ordentlig måde kunne blive tilkendt sin frihed.

Indledning


I løbet af 1700-tallet fremkom tanken om, at alle mennesker er født lige og frie. De har deres frihed, under forudsætning af at de ikke begår overgreb imod andre mennesker. For at forhindre dette, blev det antaget, at en vis statsmagt var nødvendig.

På basis af denne filosofi blev også Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 skrevet, og i et halvt århundrede fandtes begrebet indkomstskat ikke her i landet.

§ 71 Stk. 1 i grundloven bekendtgør, at ”Den personlige frihed er ukrænkelig”, og på trods af de mange smuthuller i grundloven før og efter denne paragraf, der så sandelig er blevet udnyttet til fulde i dansk lovgivning, er den oprindelige frihedsånd i lovteksten stadig tydelig for enhver at se.

Derfor, med hjemmel i grundlovens § 71 Stk. 1, samt § 73 stk. 1 (ejendomsrettens ukrænkelighed) , og ved at appellere til Jeres sans for retfærdighed og enhver borgers ret til frihed, ønsker undertegnede at erklære, at han ikke længere ønsker at deltage i ”Den Danske Stats” samlede pakkeløsning, der sikrer borgeren stor tryghed, på bekostning af personlige og økonomiske frihedsbegrænsninger.

Undertegnede ønsker at leve som fri borger, samtidig med at han observerer sine medborgeres ret til videre deltagelse i den danske stats samlede pakkeløsning, samt respekterer deres ret til at leve fri for overgreb fra sin side.

Undertegnede anerkender, at han som følge af sin frihed, ikke må ligge den danske stat til last på nogen måde. Han anerkender også, at han må leve sit frie liv på en sådan vis, at hans livsførelse ikke kompromitterer de borgere, der deltager fuldt ud i den danske stat, og de anderledes regler og forhold, de ønsker at leve under.

Dette gælder også for undertegnedes eventuelle børn, som han selv tager det fulde økonomiske ansvar for, til deres attende år, hvorefter de frit kan vælge at tilslutte sig den danske stat, eller leve i frihed som undertegnede.

Undertegnede har udarbejdet det følgende forslag, der kan danne basis for en retfærdig ”skilsmisse” mellem ham selv og den danske stat. I tvivlsspørgsmål lades tvivlen komme den danske stat til gode, således at denne på ingen måde kan se sig snydt eller ført bag lyset.

1. De fremtidige forhold mellem undertegnede og den danske stat – Undertegnedes rettigheder, samt afkald på rettigheder


Som følge af at undertegnede melder sig ud af den danske stat, er det klart at han må give afkald på hjælp fra det danske sundhedssystem, institutions og pasningssystem, uddannelsessystem, samt det sociale sikkerhedsnet, herunder også SU og folkepension mv.

I den udstrækning undertegnede ønsker ydelser fra ovenstående, skal han betale den fulde pris, inklusiv evt. statsstøtte.

Undertegnede giver helt og holdent afkald på sin stemme- og valgret til såvel Folketing, Kommune og EU parlament. Denne noget dyre og betydningsløse popularitetskonkurrence, ser undertegnede intet formål i at deltage i.

Undertegnede beholder dog, af praktiske årsager, sit statsborgerskab og pas – og omkostningerne herved betales der for (se afsnit 2). Undertegnede har også fortsat adgang til den danske stats vejnet, afholder sig fra at benytte offentlig transport, men betaler for politiets og retsvæsnets beskyttelse (se afsnit 2).

 

2. De fremtidige forhold mellem undertegnede og den danske stat – Økonomiske forhold

Som følge af udmeldingen af den danske stat, skal undertegnede ikke længere betale de indirekte eller direkte skatter til den danske stat, samt statspålagte afgifter. I stedet beregnes et årligt borgergebyr, baseret på de offentlige ydelser, undertegnede tvunget til at benytte, som følge af den danske stats monopoler.

Undertegnede indvilliger som følge heraf at betale 1/5.475.791 (Danmarks befolkning anno 2011) af en række forskellige offentlige udgifter

2.1 Infrastruktur (DKK 1096,-)

På finansloven af 2011 blev transportministeriet bevilliget 10.314 mio. kroner. Lidt under halvdelen blev brugt til at subsidiere statslig fly- tog og busdrift, hvilke undertegnede giver afkald på at benytte.

Ca. 6000 mio. anvendtes til vedligehold og udbygning af infrastrukturen, og selvom dele af dette beløb blev anvendt på tvivlsomme projekter i specielt udkants-danmark, indvilliger undertegnede i at betale sin andel af hele dette beløb.

2.2 Retsvæsen (DKK 2768,-)

På finansloven af 2011 blev justitsministeriet bevilliget 15.154 mio. kroner, fordelt på politi, kriminalforsorgen og retsvæsen. Selvom store dele af dette beløb blev anvendt på bekæmpelse af offerløs kriminalitet, socialt bedrageri og inddrivelse af skat, indvilliger undertegnede i at betale sin andel af hele dette beløb.

2.3 Statsborgerskab og Pas (DKK 1500,-)

Statsborgerskab er blot en datalinje i centraladministrationen, men giver visse rettigheder til bistand i udlandet; herunder at søge hjælp på danske ambassader og konsulater. Et pas koster 800,- når det udstedes, men der går trods alt mange år imellem at dette er nødvendigt.

Jeg sætter et årligt kontingent for statsborgerskab og pas på i alt 1500,- og skulle I finde dette beløb urimeligt, er undertegnede indforstået med, at vi beder en uvildig taksator om at afgøre denne tvist, og sammen underkaster os hans vurdering.

Som følge af ovenstående, kan undertegnedes borgerbidrag altså fastsættes til ca. 5364,- pr. år.

2.4 Skat og afgiftsfritagelse

Som følge af undertegnedes overgang til borgerbidrag, følger naturligvis en fritagelse fra alle den danske stats direkte og indirekte skatter og afgifter mv.

Undertegnede skal derfor heller ikke længere modtage nogen selvangivelse, samt betale indkomstskat, ejendomsskat, lejeværdi af egen bolig mv.

Undertegnedes revisor fører optegnelser over indkøbte varer og serviceydelser på årsbasis, med henblik på ved årets udgang at få returnerer 25 % moms, samt punktafgifter på øl, vin og spiritus, el, varme og vand, brændstof, plasticposer mv. Registreringsafgiften sænkes for undertegnede fra 180 % til et fast beløb på 5000,- til dække af nummerplade og de hermed forbundne offentlige registreringsudgifter.

2.5 Fritagelse for regler omkring erhverv

Undertegnede kan drive frit erhverv, uden at tage højde for den danske stats bestemmelser omkring mindsteløn, fødevarekontrol, feriebestemmelser, barselsbestemmelser, lukkelov, arbejdsmiljøregler mv.

Ansætter undertegnede medarbejdere, er ansættelsesforhold er udelukkende en sag mellem undertegnede og pågældende medarbejder, og undertegnede stoler på sine medarbejderes dømmekraft. Er medarbejderen medlem af den danske stat, vil undertegnede dog gerne observere den danske stats regler omkring kildeskat.

Undertegnede kan evt. markere sine forretninger og varer med en friheds-smiley således at forbrugere er behørigt advaret om, at forretningen drives udenfor statslig kontrol, og at varer og services derfor kan leveres til en faretruende billig pris.

2.6 Yderligere bidrag

Der er en lang række andre steder, hvor undertegnede ønsker at bidrage, herunder til sikring af svage borgere samt landets kulturarv, men undertegnede forbeholder sig ret til at yde disse bidrag direkte, for at undgå uforvarende at komme til at støtte en ny angrebskrig eller en embedsmands gavmilde pension mv.

Det danske militær, der år efter år koster utallige milliarder, men som alligevel ikke formår at forsvare rigets grænser, men blot agerer politikernes forlængede arm under fjerne, varme himmelstrøg, ønsker undertegnede ikke at bidrage til, men vil i stedet bekæmpe en fjendtlig besættelsesmagt asynkront, med egne våben (se afsnit 3).

2.7 Afsluttende kommentarer

Undertegnede anerkender den danske stats ret til at justere sit årlige borgerbidrag, alt som centralbankerne inden- og udenlands udhuler kronens værdi.

Undertegnede forslår da at det officielle prisindeks, beregnet af den danske stat anvendes, fremfor den reelle inflation, som pt. ses især i guld og andre råstoffer, samt prisen på fødevarer og brændstof, og som i disse år udhuler den danske middelklasses købekraft.

Undertegnede indvilliger i at forudbetale sit borgerbidrag på årlig basis, og i at han såfremt han et år ikke kan betale dette, efter 3 på hinanden følgende rykkerskrivelser, omgående må forlade landet.

For at vise god vilje, og for at dække de udgifter som undertegnede ikke er opmærksom på, accepteres det af førnævnte, at borgerbidraget rundes op til DKK 10.000,- per år.

Vedlagt dette brev er 2 checks på hver dette beløb, for dække af undertegnede og dennes datter for året 2012, samt to mindre checks, for den resterende del af indeværende år.

3. De fremtidige forhold mellem undertegnede og den danske stat – Personlig frihed

Som følge af at undertegnede har udmeldt sig af den danske stat, ønsker undertegnede ej længere at observere en række love, der griber ind i den personlige sfære, samt love, der kriminaliserer offerløse forbrydelser.

Undertegnede har derfor ret til:

 • Bygge ny garage eller badeværelse mv. uden særlige tilladelser.
 • Stå for egen uddannelse af egne børn, uden offentlig kontrol.
 • Medbringe hobbykniv i egen bil.
 • Ikke at benytte sikkerhedssele.
 • At tage sit eget liv, såfremt uforvarende ikke udsættes for ubehageligheder herved.
 • Sætte egne rygeregler i egen ejendom – uagtet om undertegnede har gæster og betalt personale til stede.
 • Udtale sig nedsættende i skrift og tale om fx Jyske bønder, Ase-tro og andre, uden at dette straffes efter bestemmelser om racisme og blasfemi.
 • At eje og bære våben, så længe disse opbevares forsvarligt og uden risiko for uvedkomne adgang.
 • Indtage hvilke substanser som undertegnede nu måtte have lyst til, herunder også stoffer under den danske stats narkotikalovgivning.
 • Frivilligt at sælge seksuelle ydelser.
 • (liste over ca. 1400 lignende personlige indgreb)

Ovenstående liste er principielle friheder som undertegnede forbeholder sig ret til, selvom det nok er de færreste, undertegnede vil benytte sig af.

Undertegnede observerer sine medborgeres ret til at leve beskyttet iht. den danske stats regler, og lover derfor at afholde sig fra at handle narkotika, våben og seksuelle ydelser mv. med de i den danske stat deltagende borgere, men i stedet udelukkende handle med andre frie borgere eller via direkte import.

Undertegnede underkaster sig af praktiske hensyn dansk lovgivning i alle aspekter, hvor det ikke drejer sig om den personlige sfære som ovenfor angivet.

Derfor, hvis undertegnede benytter våben eller anden vold mod sine medborgere, frie eller statsmedlemmer, er undertegnede naturligvis fuld ud strafbar.

Ligeledes gælder det, hvis undertegnede udsætter andre for fare ved at færdes i trafikken under påvirkning mv. Dette er almindelig common law, hvilket naturligvis også er gældende for undertegnede.

4. Mellemværende mellem undertegnede og den danske stat fra fødsel til d.d.

Vedlagte bilag illustrerer tydeligt, at undertegnedes forældre har bidraget så rigeligt via skatte og moms, til at retfærdiggøre de udgifter, undertegnede har belastet den danske stat med, frem til undertegnedes 18 fyldte år, herunder folkeskole og gymnasiale uddannelse (DKK 768.000,-) , samt hospitalsindlæggelse for meningitis som 9-årig (45.000,-), samt (mislykkedes) øjenoperation som 15-årig (DKK 55.000,-).

For at vise god vilje i forbindelse med udtrædelse af den danske stat, ønsker undertegnede dog frivilligt at betale alle ovenstående udgifter!

Undertegnede skal derimod svare for sin universitetsuddannelse (DKK 550.000,-), SU (efter skat) i samme periode (DKK 210.000,-), hjælp ved datters fødsel (DKK 35.000,-), diverse tilskud til lægebesøg og tandpleje (DKK ca. 18.000,-), diverse (DKK 30.000,-), samt borgerbidrag med tilbagevirkende kraft (DKK 90.000,-).

Undertegnede har sat de ovenfor angivne beløb rundhåndet – således den danske skat ingenlunde bliver snydt, og den samlede restance er derfor i alt DKK 1.801.000,- Undertegnede vedkender sig at have modtaget services svarende til dette beløb, på trods af at kvaliteten af mange af de leverede ydelser har været noget tvivlsom, og prisen en del over tilsvarende paa frie markedsvilkår.

Undertegnede har de seneste 15 år indbetalt i gennemsnit DKK 189.000,- i indkomstskat pr. år, svarende til i alt DKK 2.835.000. I samme periode har undertegnede betalt moms og afgifter for i alt ca. 1.050.000. Indbetalt til den danske stat er derfor i alt DKK 3.885.000,-

Ovenstående tal er alle meget moderat sat mht. undertegnedes krav imod den danske stat, som vedlagte beregningsgrundlag illustrerer. Hvis den danske stat er uenig, vil undertegnede gerne sammen med denne underkaste sig en voldgiftsdom, fortaget af en uvildig tredje part.

Undertegende ser frem til at modtage en check på ca. 2 millioner kroner (133.333/år i overskydende skat/afgifter), der med renters rente kan opgøres til i alt 3.021.000 ved en rente på 5 %, eller i alt 4.660.000 ved SKAT’s rentesats på 10 %. Førstnævnte rentesats er udemærket, da undertegnede, modsat SKAT, ikke driver åger-virksomhed.

5. Konklusion

Den danske stat i dens nuværende inkarnation blev skabt som følge af den frihedsånd, der strøg over Europa i 1848. Den danske stat eksisterer som bekendt kun for at yde service for sine borgere, ikke for at udnytte dem som økonomisk malkekvæg.

Den danske stat er, om end ikke er perfekt, trods alt funderet på frihed og retfærdighed. Derfor er det undertegnedes vurdering, at den ikke ønsker at trælbinde de af landets borgere, herunder undertegnede, der ønsker at leve frit, uden at ligge den danske stat til byrde, og som respekterer sine medborgeres ret til ligeledes at leve fri for overgreb.

Undertegnede ser derfor frem til at få godkendt sin udmelding af den danske stats pakkeløsning, det såkaldte velfærdssamfund. Han ser ligeledes frem til at blive tilkendt retten til at kontrollere sit eget liv, så længe at han ikke begrænser sine medborgeres ret til samme.

Som tydeligt beskrevet, vil han sagtens kunne leve i Danmark samtidig med at han respekterer de borgere, der deltager fuldt ud i den danske stat. Undertegnede ser ingen grund til, at frie borgere og borgere, der deltager fuldt ud i den danske stat, ikke kan leve side om side i fred og fordragelighed.

Kun de, der ønsker at benytte undertegnede som en økonomisk ressource, uden undertegnedes samtykke, eller som ønsker at begrænse undertegnedes frihed ud fra deres personlige eller religiøse moral-normer, ville kunne have nogen anke imod, at undertegnede skænkes sin frihed. Det er undertegnedes håb, at undertegnedes ret til frihed vejer tungere end disse menneskers usaglige, selviske og uetiske funderede ønsker om at begrænse samme.

Undertegnede ser frem til at leve resten af sit liv i Danmark, som en produktiv, værdiskabende og i civilsamfundet deltagende borger, uden at være underlagt nogen form for skatter og afgifter, ud over det aftalte borgerbidrag på DKK 10.000,- (se afsnit 2) for hhv. undertegnede selv og hvert af undertegnedes nuværende og kommende børn /u 18 år.

Undertegnede giver frivilligt afkald på de fleste af sine velfærdsrettigheder som specificeret, og ser frem til at modtage en check på DKK 3.000.000 (se afsnit 4) fra den danske stat i overskydende skat, som undertegnede kan investere til samfundets gavn, med henblik på sin alderdom.

De venligste Hilsner

/Niklas Nikolajsen

Kilde: