Frihedens glædesblus

For nogle måneder siden afholdt jeg en bogbrænding i min ha­ve

Claus Thomas Nielsen,

05/12/2010

For nogle måneder siden afholdt jeg en bogbrænding i min ha­ve. Eller rettere: Jeg kastede en del bøger på et bål, som ellers især bestod af nedfaldsgrene, og hvorpå vi hen under aften stegte snobrød og pølser. Jeg vil straks fastslå - og det ville jeg gøre, selv­om det ikke passede - at hverken danske eller arabiske udgaver af Koranen var blandt de brænden­de bøger, og at bogbrændingen i hovedsagen skete for at skaffe lidt bedre plads i husets hårdt prøvede reoler.

Men selvom der altså - og det garanterer jeg, hvad enten det passer eller ej - ikke var en Ko­ran indblandet, så overtrådte jeg en række danske love og forord­ninger.

Danmark er jo et internatio­nalt beundret foregangsland. Vi har ca. fire millioner indbyg­gere over atten år, og det er lyk­kedes at få tre af disse fire mil­lioner overtalt til at leve af sta­tens almisser, hvilket blandt an­det medfører, at Danmark også er det land i verden, hvor befolk­ningen elsker staten mest. Ingen mentalt sund hund bider jo den hånd, der fodrer den, - i hvert fald ikke så længe foderet kom­mer i rigelige mængder. (Af hen­syn til §266b (og even tueIle fat­waer) skal jeg her straks under­strege, at sammenligningen med hunde naturligvis kun handler om de kristne og ateistiske dan­skere og ikke om vore muslimske medborgere. Kun flertalsbefolk­ningen og deres tro må man jo, ifølge de danske domstole, håne og spotte ganske frit.)

Nå, men allergladest for staten er indlysende nok de ca. 2 millioner, som lever af såkaldte overførselsindkomster, dvs. at de modtager deres daglige brød di­rekte af staten og uden at skul­le gøre noget til gengæld. Nor­malt kan man regne med, at ca. 3-4 procent af en befolkning er svækket i en grad, så de behøver nådsensbrød, men i Danmark er det nu 40 %, som foretrækker at gå tiggergang.

I sin uransagelige og ophøje­de visdom har staten imidlertid besluttet, at Danmark ikke kun skal have verdensrekord i skat­tetryk og overførselsindkomster, men også i antallet af offentlige arbejdspladser. Vi er nu oppe på en lille million, dvs. præcis dob­belt så mange som da Glistrup fik befolkningen med sig i et opgør med papirnusserne. Når man så tilmed i dag har computere til at udføre det meste af det arbejde, de offentligt ansatte faktisk ud­førte på salig Glistrups tid, siger det sig selv, at det har krævet en umådelig fantasi at holde dem så travlt beskæftigede, at de også har mange gange flere sygemel­dinger, stresstilfælde end den fjerdedel af den arbejdsdygtige befolkning som - tilsyneladende ganske ustresset - arbejder i den private sektor, og som reelt ale­ne forsørger de øvrige tre fjerde­dele.

Det hjælper selvfølgelig en smule, at vi f.eks. har dobbelt så mange ansatte per elev i sko­ler og gymnasier som i de lande, hvor eleverne forlader skolen med en vis almenviden, men det er langtfra nok. Der er også brug for stor administrativ kreativitet.

Som enhver ved fra sin hver­dag, så har fantasien da heller ingen grænser, når det gælder nye love og forordninger. Og her er vi så tilbage ved min bogbræn­ding i forsommeren 2010. Den var nemlig strengt forbudt!

Nu kunne man så tro, at min synd bestod i, at der på bålet blandt andet befandt sig en gul­orange og ulæst 10-bindsudgave af helligskriftet for det tyvende århundredes mest dyrkede religi­on: Karl Marx Kapitalen. Var det straffelovens §266b jeg overtråd­te ved med ilden at håne, spot­te og latterliggøre Fidel Castros, Kim II Sungs og Ole Sohns religi­øse følelser?

Ja, måske kunne jeg virkelig dømmes efter denne paragraf. I hvert fald nu hvor jeg offentlig­gør min krænkende handling. Men i Danmark er det slet ikke nødvendigt at gribe til slige van­skelige paragraffer for at stoppe en bogbrænding.

I Danmark er det nemlig slet og ret forbudt at tænde bål i sin egen have! Så forbudt at straffe­rammen for udåden går helt op til to års fængsel.

Gennem nogle årtusinder har det her i landet været overladt til indbyggernes sunde fornuft ­og hensyn til gode naboforhold - selv at regulere deres afbræn­ding af grene, papir og lign. Men sådan er det ikke mere. Skal man i dag varme sine hænder ved åben ild, skal det ske ved et stats­autoriseret bålfad på maksimalt 0,3 kvm!

Samtlige vore forfædre i årtu­sinder bagud ville nægte at tro deres egne ører, hvis de hørte om denne og om tusindvis af an­dre adfærdsregulerende love og bekendtgørelser, som styrer selv de mindste detaljer af en nutidsdanskers liv. Deres umiddelbare tanke ville være, at Danmark er blevet omdannet til en stor fan­gelejr, ledet af en galning værre end Caligula. Men vi oplyste dan­skere ved jo, at det rette ord ik­ke er 'fangelejr', men 'velfærds­stat', og at det er det bedste for os alle, at Moder Stat bestemmer, hvordan vore børn skal opdra­ges, hvordan vi bruger vore pen­ge, hvordan vi spænder os selv fast i vore biler, hvordan vi spa­rer op til vores alderdom, hvor mange kvadratmeter glas der er i vore huse osv. osv. osv. Tænk hvil­ket anarki vi ville leve i, hvis sta­ten ikke forbrugte 59% af BNP, og hvis borgerne selv måtte be­stemme, om de på vej hjem fra fisketur kunne køre ind til bage­ren med fiskekniven i handske­rummet. Den slags friheder er ifølge vore avisers chokerede ud­landskorrespondenter kun no­get for ultrahøjreorienterede, småracistiske, muslimhadende amerikanske tea party tilhænge­re: De er så vanvittige at mene, at staten skal overlade så meget fri­hed som muligt til borgerne selv. De ønsker at staten skal skæres ned til den størrelse, den havde i Danmark i 1960! Og dengang havde vi som bekendt også her det rene anarki!

Lovgivernes iver for at regule­re, beskytte og overvåge borger­nes liv udi de mindste detaljer er som bekendt kun blevet end­nu værre under den nuværen­de såkaldt liberale regering. Der er blevet gennemført utallige fri­hedsindskrænkende love og for­ordninger, som aldrig var gået upåagtet hen, dengang der fand­tes en borgerlig og liberal oppo­sition.

Hvor det således kun lykke­des mig her i Danmark at bræn­de bøger (Men altså ikke - og det ville jeg garantere også selv­om det ikke passede - Koranen), fordi der ikke tilfældigvis kom en kommunalt ansat kontrollør forbi og forhindrede det, så var det som bekendt umuligt for selv den amerikanske præsident at bruge loven til at forhindre den halvskøre pastor Terry Jones og hans 50 mand store menighed i Florida i at afbrænde nogle kora­ner. Selv Obama kunne kun op­fordre. At brænde bøger af er jo en ytring, og USAs forfatnings­fædre var så vise, at de gjorde det stort set umuligt at forhindre frie ytringer, deriblandt hån, spot og latterliggørelse.

Tænk engang: I USA er det - til Obamas, Petreus' og Foghs store og udtalte irritation - endda sta­dig tilladt at ytre skøre meninger. Det er f.eks. tilladt at ytre, at al­le buddhister er forklædte men­neskeædende marsmænd. I Dan­mark kan man omvendt få fæng­selsstraf for generaliserende at hævde, at muslimer har de hold­ninger til f.eks. kristne, jøder el­ler kvinder, som Koranen kræver, at man skal have som muslim.

Og når man helt bevidst bræn­der bestemte bøger af, så er det som bekendt en ytring, endda en ganske ligefrem en af slagsen.

I modsætning til hvad der er blevet fremhævet i medierne, så kan bogbrændinger og lign. fak­tisk være et lysende blus for fri­hed. Nemlig når undertrykte mennesker afbrænder symbo­let på undertrykkerne. Ligeledes kan man afbrænde symboler på det onde, eller på det man føler sig under angreb af. Det er en tra­dition, vi indtil videre fortsat har lov til - under nøje kommunal overvågning - at holde i hævd Sankt Hans aften, hvor vi synger:

"Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde/ dem vil vi fra livet med glædesblus holde.”

Vi brænder det onde for at holde det fra livet og sikre folkets frihed.

Da Martin Luther ville frigø­re kirken fra dens "babylonske fangenskab" under den pavelige "kanoniske lov", og som straf for derved af håne og spotte Gud og Hans Kirke blev lyst i band af pa­ven, sammenkaldte han den 10. december 1520 indbyggerne i Wittenberg til et festligt friheds­bål, hvorpå han bl.a. kastede den pavelige bandbulle og den kano­niske lov.

Kristendommen gør mennesket frit, men den kanoniske lov gjorde, mente Luther, i stedet menneskene til slaver under lo­ven. Derfor skulle den brændes. På samme vis ville det have gav­net verden, hvis f.eks. den ty­ske og den russiske befolkning i 1920erne og 30erne havde sam­let sig om afbrændingen af de lovbøger, der var symboler på de­res nationers slavebinding. Na­turligvis skal bøgerne ikke forby­des, afbrændingen er jo blot en symbolsk frigørelse fra deres ind­hold. Det er symbolske glædes­blus, som da danskerne brændte de forhadte mørklægningsgardi­ner om aftenen den 4. maj 1945. Og landet lyste fra sund til klit.

På samme vis ville det - kunne man rent teoretisk hævde - væ­re et historisk frihedsbål, hvis vis­se mellemøstlige og centralasia­tiske folk samledes om en folke­lig afbrænding af visse lovreligiø­se skrifter, som holder deres be­folkninger i et slaveagtigt jern­greb, og som opildner til had og terror. Og på samme vis ville det være en lysende fakkel for fri­hed, hvis vi i Danmark samledes om afbrændingen af den sam­lede adfærds- og ytringsregule­rende lovgivning, som har for­vandlet et forhen frihedselsken­de folk til ynkelige tiggere, der kaster sig i støvet for Moder Stat.

Tænk om det f.eks. 'engang igen blev op til den frie borgers selvstændige vurdering, om han skal brænde nogle grene og bø­ger af i sin have!

(TIDEHVERV nr. 10. 84. årg. December 2010 s. n179-80)

Kilde: